Prawo

Absolwenci kierunku Prawo w Szkole Głównej Krajowej z siedzibą w Warszawie przygotowani są nie tylko do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, ale również do pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych, wymagających wiedzy prawniczej. Są także gotowi, aby udzielać porad prawnych i dokonywać wykładni prawa.

Absolwent studiów na kierunku Prawo w Szkole Głównej Krajowej z siedzibą w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności w obszarze nauk społecznych, dziedzinie nauk prawnych, dyscyplinie Prawo, zgodne z poziomem 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji. Absolwent posiada właściwy warsztat prawniczy pozwalający mu na swobodne dokonywanie wykładni przepisów prawa i ich stosowanie w pracy zawodowej. Potrafi on właściwie zdiagnozować problemy prawne oraz je rozstrzygać przy użyciu zdobytej wiedzy i umiejętności, w odniesieniu do etyki zawodowej prawnika, i z poczuciem odpowiedzialności społecznej.

Absolwent posiada kompetencje kierownicze, potrafi współpracować w grupie, budować właściwe relacje z otoczeniem zawodowym i społecznym. Jest świadom znaczenia zawodu prawniczego i związanej z tym odpowiedzialności, gotów do uczestnictwa w życiu społecznym, realizacji funkcji publicznych. Ma on poczucie konieczności dbania o kulturę prawną w życiu politycznym, gospodarczym i społecznym.

Uzyskane kompetencje językowe pozwalają absolwentowi na pracę w zespołach międzynarodowych, w tym łączących wiedzę prawniczą, ekonomiczną i społeczną.

Absolwent jest przygotowany do realizacji rozmaitych ścieżek kariery zawodowej, w tym do dalszego kształcenia w różnorodnych formach, podjęcia aplikacji prawniczych, pracy w charakterze adwokata, radcy prawnego, bądź w działach prawnych i menedżerskich przedsiębiorstw, w tym o charakterze międzynarodowym. Jest ponadto gotowy do kontynuacji nauki na studiach doktorskich.

Program studiów zawiera treści związane z prawem publicznym (prawo konstytucyjne, administracyjne, międzynarodowe i europejskie, finansowe), prawem prywatnym (prawo cywilne i postępowanie cywilne, handlowe, pracy i ubezpieczeń społecznych) oraz prawem karnym. Absolwenci studiów są przygotowani do odbycia różnych aplikacji, i do pracy w zawodach prawniczych, a także nieprawniczych w instytucjach publicznych i niepublicznych.

Studia prawnicze w Szkole Głównej Krajowej realizowane są jako pięcioletnie jednolite studia magisterskie, a kształcenie wspomagane jest technikami i metodami nauki na odległość.

Oferta Szkoły Głównej Krajowej z siedzibą w Warszawie, skierowana do studentów daje absolwentowi wiedzę na temat regulacji prawa polskiego we wszystkich jego aspektach, a także dodatkowo, poprzez możliwość wyboru przedmiotów kształcenia, pozwala rozwinąć umiejętności i pogłębić wiedzę w dziedzinach:

Prawo międzynarodowe

Prawo Unii Europejskiej

Studium Prawa Amerykańskiego

Prawo pracy