Stypendium socjalne

Stypendium socjalne:

Ubiegać się mogą o nie studenci, których dochód netto w gospodarstwie domowym w roku 2022 nie przekroczył 1294,40 zł miesięcznie na osobę.

Świadczenia mogą otrzymywać studenci kształcący się na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich bez względu na wiek. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora, zapomogę tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.

Prawo do świadczeń nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

– magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

– licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Przy ustalaniu miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uwzględnia się dochody osiągane przez następujących członków rodziny:

  • studenta,
  • małżonka studenta,
  • rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta,
  • będące na utrzymaniu osób, o których mowa wyżej, dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych i potwierdzi ten fakt w oświadczeniu, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, jeżeli spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

  • ukończył 26. rok życia;
  • pozostaje w związku małżeńskim;
  • ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
  • osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej;
  • posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust.1 i art. 6 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej (600 zł netto), dołącza do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej albo zaświadczenie z centrum usług społecznych o korzystaniu w roku złożenia tego wniosku ze świadczeń z pomocy społecznej przez niego lub członków jego rodziny. Niedołączenie takiego zaświadczenia skutkuje odmową przyznania stypendium.

Stypendium przyznawane jest na podstawie złożonego wniosku (Załącznik nr 2), dołączonych do niego oświadczeń (Załącznik nr 5, załącznik nr 6) i dokumentów potwierdzających sytuację materialną i socjalną.

Warto pamiętać, że na niektóre zaświadczenia z urzędów można czekać bardzo długo, dlatego radzimy jak najszybciej zbierać dokumenty.

Do dokumentów określających sytuację materialną i socjalną studenta zalicza się:
– zaświadczenia urzędu skarbowego członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
– zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
– oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
– zaświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
– zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny,
– zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
– umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
– umowę o wniesieniu wkładów gruntowych − w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
– odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
– przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

– w przypadku, gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd: zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
– dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość i rodzaj utraconego dochodu, w szczególności – świadectwo pracy, zaświadczenia od pracodawcy o wysokości utraconego dochodu,
– dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
– dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
– odpis zupełny aktu urodzenia dziecka − w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany,
– odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenie alimentacyjne,
– odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka,
– odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach
– odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-wychowawczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
– orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
– dokumenty stwierdzające wiek rodzeństwa lub dzieci studenta,
– zaświadczenia o uczęszczaniu rodzeństwa lub dzieci studenta do szkoły lub szkoły wyższej,
– prawomocny wyrok sądu zasądzający rozwód lub separację,
– zaświadczenie z urzędu pracy o braku propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w przypadku bezrobotnych rodziców,
– akty zgonu nieżyjących członków rodziny,
– inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do stypendium

Wnioski przyjmowane są w siedzibie Uczelni, codziennie od poniedziałku do piątku. Studenci mogą również składać dokumenty za pośrednictwem poczty tradycyjnej poprzez przesłanie kompletu dokumentów na adres korespondencyjny Komisji Stypendialnej:  

Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa

Prawo do świadczeń nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

– magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

– licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Łączny okres, przez który przysługują w/w świadczenia wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

1) pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;

2) drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

(wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów). W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr. 

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.

Ubieganie się o stypendium socjalne jest procesem, podczas którego ważna jest współpraca z Komisją Stypendialną i zdarza się, że poza złożoną dokumentacją wymagane są dodatkowe wyjaśnienia. Prosimy więc o składanie kompletu wymaganych dokumentów, reagowanie na wezwania komisji i udzielanie niezbędnych wyjaśnień.

kontakt wt.-czw. 10.00-14.00  tel. 22 375-96-91 stypendia@sgk.edu.pl