Stypendium Rektora

Stypendium Rektora:

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen  i/lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

  • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
  • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Stypendium przyznawane jest na podstawie złożonego wniosku  (Załącznik nr 1)

Do każdego wniosku należy również dołączyć oświadczenia  (Załącznik nr 5 i załącznik nr 6)

  • Do wniosku student załącza dokumenty potwierdzające wszystkie uzyskane osiągnięcia,
  • Stypendium Rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku.