Stypendia

Świadczenia dla studentów
SZKOŁY GŁÓWNEJ KRAJOWEJ
w Warszawie
w roku akademickim 2023/2024:

  • stypendium Rektora,
  • stypendium socjalne,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych, 
  • zapomogi

Wnioski przyjmowane są w sekretariacie Uczelni, codziennie od poniedziałku do piątku do dnia 15.10.2023 r. Studenci mogą również składać dokumenty za pośrednictwem poczty tradycyjnej, datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.

Prawo do świadczeń nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

– magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

– licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Łączny okres, przez który przysługują w/w świadczenia wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

1) pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;

2) drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

(wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów). W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.

kontakt wt.-czw. 10.00-14.00  tel. 22 375-96-81 stypendia@sgk.edu.pl