Procedura rekrutacji

Na studia pięcioletnie jednolite magisterskie na kierunku Prawo przyjęci mogą być wszyscy kandydaci będący absolwentami szkół średnich, posiadający świadectwo dojrzałości, a także absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia dowolnej Uczelni.

Na studia I stopnia (licencjackie) w Szkole Głównej Krajowej z siedzibą w Warszawie przyjęci mogą być wszyscy absolwenci szkół średnich posiadający świadectwo dojrzałości.

Na studia II stopnia (magisterskie uzupełniające) przyjęci mogą być wszyscy absolwenci studiów I stopnia, posiadający dyplom licencjacki lub równoważny.

Kandydat na studia wypełnia i składa w siedzibie Uczelni (aleje Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, Biura Uczelni mieszczą się na 6 piętrze.) następujące dokumenty:

1. Kwestionariusz osobowy kandydata na studia (do pobrania w zakładce Dokumenty rekrutacyjne);

2. Umowę o kształcenie w dwóch egzemplarzach (do pobrania w zakładce Dokumenty rekrutacyjne);

3. Dla studiów jednolitych magisterskich i studiów pierwszego stopnia (licencjackich) oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości;

4. Dla studiów drugiego stopnia (magisterskich) oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub równoważnych;

5. Podpisany akt ślubowania;

6. Dwa zdjęcia w formacie do legitymacji;

7. Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej;

8. Potwierdzenie dokonania opłaty za elektroniczną legitymację studencką (22 zł);

Prosimy o przesłanie zdjęcia w formacie do legitymacji, w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej legitymacje@sgk.edu.pl.

Dokumenty rekrutacyjne można kierować do Uczelni za pomocą poczty rejestrowanej (listem poleconym), osobiście, lub złożyć na elektroniczną skrzynkę podawczą w formie skanu, pocztą elektroniczną na adres dziekanat@sgk.edu.pl.

W przypadku wybrania formy elektronicznej student zobowiązany jest do dostarczenia Uczelni oryginałów dokumentów najpóźniej w trakcie pierwszego zjazdu.