Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią uzależnień

Specjalność Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią uzależnień, wyposaża studentów w wiedzę i umiejętności dotyczące opieki, wychowania, wsparcia i pomocy w środowisku rodzinnym oraz pozarodzinnym..

Absolwent jest przygotowany do realizacji zadań w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży napotykającym trudności wobec wymagań edukacyjnych szkoły oraz rozpoznawania indywidualnych możliwości rozwojowych ucznia, zarówno w sferze motywacji do uczenia się, jak i w zakresie posiadanych umiejętności szkolnych. Absolwent zapoznany jest również z podstawami terapii pedagogicznej i jej praktycznym zastosowaniem w profilaktyce. Program specjalności obejmuje szeroką wiedzę z zakresu pedagogiki ogólnej, psychologii, socjologii i prawa oraz z zakresu edukacji zdrowotnej, diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej i metodyki pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą z tzw. grupy ryzyka, a zwłaszcza z osobami uzależnionymi od narkotyków i innych środków psychotropowych.

Studenci zdobywają także doświadczenie zawodowe podczas praktyk studenckich w placówkach oświatowych, opiekuńczych i poradniach. Absolwent może podjąć pracę we wszelkiego typu placówkach opiekuńczo-wychowawczych występujących w systemie opieki nad dzieckiem (np. środowiskowe domy opieki, internaty, zespół zajęć pozalekcyjnych, świetlice i ośrodki terapeutyczne) oraz może pełnić funkcję pedagoga szkolnego (po uzupełnieniu kwalifikacji pedagogicznych).