Master of Business Administration (MBA) Specjalistyczne Zarządzanie w Oświacie

Executive Master of Business Administration (MBA)

Specjalistyczne Zarzadzanie w Oświacie Informacja o studiach MBA organizowanych przez
Szkołę Główną Krajową z siedzibą w Warszawie

Opis Studiów

Studia Executive Master of Business Administration (MBA) – Specjalistyczne Zarządzanie w Oświacie, realizowane w języku polskim, to jedyne w Polsce studia MBA przygotowujące tak kompleksowo do zarządzania w oświacie. Studia MBA – Specjalistyczne Zarządzanie w Oświacie, pozwalają na zdobycie umiejętności zarządzania w oświacie, w połączeniu z nabytymi umiejętnościami managerskimi i businessowymi.  Wysoką jakość kształcenia gwarantuje Quality Excellence wdrożona w modułach kursów MBA.

Absolwenci studiów MBA

Specjalistyczne Zarządzanie w Oświacie otrzymują dyplom uznawany na całym świecie. W Polsce ten dyplom MBA potwierdza uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych podległych ustawie o systemie oświaty, na podstawie nowego i obowiązującego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 28 sierpnia 2019r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. 2019 poz.1661) – wejście w życie 1.09.2019 r. Ponadto ten dyplom MBA uprawnia posiadacza do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa Podstawa prawna: art. 19 ust. 1 pkt 1 lit.c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2020, poz.735).

Cel studiów

1. Zapoznanie studentów z nowoczesną wiedzą z zakresu zarządzania w oświacie, która jest podstawą rozwoju praktycznych umiejętności menedżerskich w zarządzaniu.

2. Wyposażenie studentów w umiejętności odpowiednie do rozwoju zawodowego w zakresie zarządzania w oświacie.

3. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania złożonych problemów zarządczych, potwierdzonych dyplomem MBA cieszącym się uznaniem wśród kadry zarządzającej i ludzi biznesu.

4. Zapoznanie studentów z ogólnymi uwarunkowaniami gospodarczymi, kulturowymi, społecznymi i politycznymi związanymi z gospodarką lokalną i globalną, w której funkcjonują dyrektorzy, menedżerowie oraz placówki z zakresu oświaty.

Zajęcia

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń przez wysokiej klasy specjalistów z dziedziny zarządzania, także w  biznesie, praktyków i ekspertów.

Dyplom

Warunkiem ukończenia studiów MBA jest zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego. Absolwenci otrzymują dyplom uznany na całym świecie “Dyplom ukończenia studiów Executive Master of Business Administration- Specjalistyczne Zarządzanie w Oświacie” wydany przez Szkołą Główną Krajową z siedzibą w Warszawie.

Czas trwania studiów

Zajęcia na studiach MBA Executive trwają dwa semestry/ 160 godzin. Studia odbywają się w trybie weekendowym co 3 tygodnie, również za pośrednictwem platform Internetowych ( WebinarJam/MsTeams).

Koszt studiów

11 000 PLN, cena promocyjna dla kandydatów zrekrutowanych przez filie ISP wynosi 7400PLN.

Dowiedz się więcej o promocji: +48 506 878 091

Kontakt:

Szkoła Główna Krajowa
Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa

tel. +48 22 375 96 84 / +48 506 878 091

e-mail: mba@sgk.edu.pl / mba@podyplomowe.info

Możliwości dofinansowania do studiów MBA:

Executive Master of Business Administration (MBA) –
Specialist Management in Education

information about MBA studies organized by Warsaw National University

COURSE DESCRIPTION

Executive MBA– Specialist Management in Education, run in the Polish language, is the only MBA programme that prepares to manage Education in such a complex way. Executive MBA- Specialist Management in Education, allows to obtain management skills in Education in combination with already acquired management and business skills. High quality of education is guaranteed by Quality Excellence implemented in MBA course modules.

MBA graduates receive an MBA diploma which is recognised all over the World. In Poland, the MBA diploma confirms the right to hold managerial positions in all types of schools and educational establishments that operate pursuant to the Act on the Educational System, under a new existing regulation of the Ministry of National Eduaction of August 28th, 2019 replacing the ordinance concerning the requirements that shall be met by a person applying for the position of headmaster or other managerial position in a state-run pre-school, primary school, secondary school or other public establishment ( The Journal of Laws 2019, item 1661) – in force since September 1st, 2019. Moreover, MBA Diploma entitles its holder to sit on Supervisory Boards of companies with treasury shareholding, legal basis: art.19 item 1 point 1 letter c of the act of December 16yh, 2016 – on the rulet of management of state assets ( The Journal of Law 2020, item 735).

AIM

  1. To familiarize students with modern knowledge of management in education, which is the basis of development of practical managing abilities.
  2. To equip students with abilities appropriate to career development.
  3. To shape abilities to solve complex management problems, certified with MBA diploma which is recognised and valued among managing staff and business people.
  4. To familiarize students with general economic, cultural, social and political conditions connected with local and global economy in which directors, managers and educational businesses function.

CLASSES

The classes are run as conversations and lectures conducted by top quality specialists in the field of management also business, practitioners and experts.

DIPLOMAS

The condition to complete MBA studies is a positive result obtained from the diploma exam. The graduates receive the “Diploma of Executive Master of Business Administration – Specialist Management in Education” issued by Warsaw National University. Our MBA Diploma is recognised all over the World.

DURATION

The classes at Executive MBA course last 2 semesters / 160 hours. Lectures take place at the weekends every tree weeks also via Internet platforms.

COURSE FEES

11 000 PLN, promotional offer for candidates recruited by the Institute of Post-graduate Studies 7400 PLN
Find out more of the promotion: +48 506 878 091

Contact:

Szkoła Główna Krajowa
Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa

tel. +48 22 375 96 84 / +48 506 878 091

e-mail: mba@sgk.edu.pl / mba@podyplomowe.info

Zdjęcie autorstwa Edmond Dantès z Pexels