Master of Business Administration Executive (MBA)

Executive Master of Business Administration (MBA)

Informacja o studiach MBA Executive organizowanych przez
Szkołę Główną Krajową z siedzibą w Warszawie

Opis studiów

Studia MBA Executive skierowane są do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, w szczególności do kadry zarządzającej. Studia MBA Executive oparte są na międzynarodowych standardach. Wysoką jakość kształcenia gwarantuje Quality Excellence wdrożona w modułach kursów MBA. Studia MBA Executive realizowane są w języku polskim. Absolwenci studiów MBA otrzymują dyplom uznawany na całym świecie. W Polsce dyplom MBA uprawnia posiadacza do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa Podstawa prawna: art. 19 ust. 1 pkt 1 lit.c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2020, poz.735).

Cel studiów

  1. Zapoznanie studentów z nowoczesną wiedzą z zakresu zarządzania, która jest podstawą rozwoju praktycznych umiejętności menedżerskich.
  2. Wyposażenie studentów w umiejętności odpowiednie do rozwoju zawodowego.
  3. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania złożonych problemów zarządczych, potwierdzonych dyplomem MBA cieszącym się uznaniem wśród kadry zarządzającej i ludzi biznesu.
  4. Zapoznanie studentów z ogólnymi uwarunkowaniami gospodarczymi, kulturowymi, społecznymi i politycznymi związanymi z gospodarką lokalną i globalną, w której funkcjonują menedżerowie i przedsiębiorstwa.

Zajęcia

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń przez wysokiej klasy specjalistów z dziedziny zarządzania i biznesu, praktyków ekspertów, szefów firm, twórców marek, szefów marketingu światowych brandów, PRowców.

Dyplom

Warunkiem ukończenia studiów MBA jest zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego. Absolwenci otrzymują dyplom uznany na całym świecie “Dyplom ukończenia studiów Executive Master of Business Administration” wydany przez Szkołą Główną Krajową z siedzibą w Warszawie.

Czas trwania studiów

Zajęcia na studiach MBA Executive trwają dwa semestry/ 160 godzin. Studia odbywają się w trybie weekendowym co 3 tygodnie, również za pośrednictwem platform Internetowych ( WebinarJam/MsTeams).

Koszt studiów

11 000 PLN, cena promocyjna dla kandydatów zrekrutowanych przez filie ISP wynosi 7400PLN.

Dowiedz się więcej o promocji: +48 506 878 091

Kontakt:

Szkoła Główna Krajowa
Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa

tel. +48 22 375 96 84 / +48 506 878 091

e-mail: mba@sgk.edu.pl / mba@podyplomowe.info

Możliwości dofinansowania do studiów MBA:

Executive Master of Business Administration (MBA)

information about MBA Executive studies organized by Warsaw National University

 

COURSE MAIN INFORMATION

MBA Executive studies  aim at Bachelor and Master degree graduates,  especially at managing staff. MBA Executive studies are based on international standards. High quality of education is guaranteed by Quality Excellence implemented in MBA course modules.

COURSE DESCRIPTION

MBA Executive studies, are run in Polish language. MBA diploma entitles its holder to sit on Supervisory Boards of companies with treasury shareholding, legal basis: art.19 item 1 point 1 letter c of the act of December 16th, 2016 –on the rulet of management of state assets (The Journal of Law 2020, item 735).

AIM

  1. To familiarize students with modern knowledge of management which is the basis of development of practical managing abilities.
  2. To equip students with abilities appropriate to career development.
  3. To shape abilities to solve complex management problems,  certified with MBA diploma which is recognised and valued among managing staff and business people.
  4. To familiarize students with general economic, cultural, social and political conditions connected with local and global economy in which managers and businesses function.

CLASSES

The classes are run as conversations and lectures conducted by top quality specialists in the field of management and business, experts, company executives, company founders, brand creators, chief marketing officers of global brands, influencers and PR people.

DIPLOMAS

The condition to complete MBA course is a positive result obtained from the diploma exam. The graduates receive the Diploma of Executive Master of Business Administration issued by Warsaw National University. Our MBA Diploma is recognised all over the World.

DURATION

The classes at Executive MBA course last 2 semesters / 160 hours. Lectures take place at the weekends every tree weeks also via Internet platforms.

COURSE FEES

11 000 PLN, promotional offer for candidates recruited by the Institute of Post-graduate Studies 7400 PLN

Find out more of the promotion: +48 506 878 091

Contact:

Szkoła Główna Krajowa
Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa

tel. +48 22 375 96 84 / +48 506 878 091

e-mail: mba@sgk.edu.pl / mba@podyplomowe.info

Photo by Andrea Piacquadio from Pexels